Általános szerződési feltételek

A Kyocera Senco EMEA B.V. általános értékesítési feltételei, 2.0. verzió – 2015. április Az általános értékesítési feltételek a Kyocera Senco EMEA B.V. (korábbi nevén Poppers Holding B.V.) és leányvállalatai által lebonyolított összes (értékesítési) tranzakcióra vonatkoznak.

1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1.1. Az általános értékesítési feltételek hatálya kiterjed az eladó minden árajánlatára és az eladóval megkötött minden (értékesítési) tranzakcióra, és részét képezi minden ilyen árajánlatnak és tranzakciónak. Az eladó és a vevő közötti ellenkező értelmű írásbeli megállapodás hiányában a vevő általános feltételei kifejezetten kizárásra kerülnek. Az eladó ellenkező értelmű írásbeli jóváhagyásának hiányában a jelen feltételek minden esetben elsőbbséget élveznek a vevő (általános) értékesítési és beszerzési feltételeivel szemben.

1.2. E megállapodásban az alábbiakban felsorolt kifejezések az alább meghatározott jelentéssel bírnak, kivéve, ha az adott szövegkörnyezetben másképp értelmezendők:

„Munkanap”: olyan nap (a szombatot, a vasárnapot és a nemzeti ünnepnapokat kivéve), amelyen az eladó országában működő bankok rendes nyitvatartási időben szokásos banki ügyintézést biztosítanak. „Vevő”: olyan személy, aki/amely elfogadja az eladó áruértékesítésre vonatkozó árajánlatát, vagy akinek/amelynek árurendelését az eladó elfogadja. „Feltételek”: a jelen dokumentumban szereplő értékesítési feltételek, valamint (ha az adott szövegkörnyezetben másképp nem értelmezendő) a vevő és az eladó által írásbeli megállapodásba foglalt különleges feltételek. „Szerződés”: az áru megvásárlásáról és értékesítéséről szóló szerződés. „Áru”: az az áru (beleértve az áru minden tételét és azok minden alkatrészét), amelyet az eladónak e feltételek szerint biztosítania kell. „Minimális rendelés”: az eladó által az egyes rendelésekre vonatkozólag időről időre előírt minimális árumennyiség. „Rendelés”: az eladó által kiadott és a vevő által elfogadott árajánlat, amely utasítja az eladót, hogy az árut a vevőhöz szállítsa, illetve tegye lehetővé a vevő számára az árunak az eladó telephelyén vagy egy másik egyeztetett címen való átvételét. „Eladó”: a Kyocera Senco EMEA B.V. vagy bármely leányvállalata.

2. AZ ADÁSVÉTEL ALAPJA

2.1. Az eladó értékesíti, a vevő pedig megvásárolja az árut a szerződésre nézve irányadó jelen feltételekkel összhangban, amelyek kizárnak minden egyéb olyan feltételt, amelyek alapján a vevő az árajánlatot elfogadhatná, vagy amelyek indokolttá tennék elfogadását, illetve amelyek alapján a rendelését leadná, vagy amelyek indokolttá tennék leadását.

2.2. E feltételek módosításai csak a vevő és az eladó meghatalmazott képviselőinek írásbeli jóváhagyását követően válnak kötelező erejűvé.

2.3. Az eladó alkalmazottai, vagy megbízottai nem tehetnek semmilyen jognyilatkozatot az árura vonatkozólag, hacsak azt az eladó írásos formában meg nem erősíti. A szerződés megkötése során a vevő kijelenti, hogy nem hagyatkozik meg nem erősített jognyilatkozatokra, és lemond az ilyen jognyilatkozatok megsértése miatt támasztott követeléseiről.

2.4. Amennyiben a vevő, illetve annak alkalmazottai vagy megbízottai olyan tanácsot vagy ajánlást kapnak az eladótól, illetve annak alkalmazottaitól vagy megbízottaitól az áru tárolására, alkalmazására vagy használatára vonatkozólag, amelyet az eladó nem erősített meg, és a vevő ilyen meg nem erősített tanács vagy ajánlás szerint jár el, azt saját kockázatára teszi, az eladó ezért semmilyen felelősséget nem vállal.

2.5. Az eladó által kiadott értékesítési anyagokban, árajánlatokban, árlistákban, ajánlat elfogadásban, számlákban és egyéb dokumentumokban vagy tájékoztatókban előforduló bármely gépelési, számítási vagy egyéb hibák és kihagyások helyesbíthetők az eladó által, anélkül, hogy ezekért felelősségre lehetne vonni.

2.6. Az eszközök, rajzok, modellek, minták, leírások, képek és hasonló anyagok, valamint az esetleges függelékek és jegyzékek az eladó árajánlatának részét képezik. Ezek az anyagok és az eladó által az árajánlathoz készített szerszámgépek az eladó tulajdonában maradnak, azokat kérésre vissza kell szolgáltatni az eladónak, továbbá az eladó kifejezett írásbeli engedélye nélkül nem másolhatók és nem adhatók át harmadik félnek. Az eladó fenntartja az ezen anyagokhoz fűződő minden lehetséges és meglévő szellemi és ipari tulajdonjogát.

3. RENDELÉS ÉS SPECIFIKÁCIÓ

3.1. A vevő felelősséggel tartozik az általa leadott rendelések követelményeinek pontosságáért (az esetleges specifikációt is beleértve), továbbá azért, hogy kellő időn belül megadjon az eladónak minden olyan, az árura vonatkozó információt, amely szükséges ahhoz, hogy az eladó a szerződést a szerződési feltételeknek megfelelően teljesíthesse.

3.2. Amennyiben az eladó nem fogadta el előzetesen írásban a rendelést, például mert az értékesítésre közvetlenül az eladó telephelyén kerül sor, a rendelés akkor válik érvényessé, amikor az eladó (részben vagy egészben) leszállítja a rendelésben szereplő árut, vagy amikor az eladó a vevő kérésére elküldi a vevőnek az áruról kiállított számlát.

3.3. Az áru mennyiségének, minőségének és leírásának meg kell egyeznie az eladó (vevő által elfogadott) árajánlatában vagy a vevő (eladó által elfogadott) rendelésében meghatározottakkal.

3.4. Az eladó jogosult arra, hogy az áru specifikációján olyan módosításokat végezzen el, amelyek szükségesek ahhoz, hogy teljesíteni tudja a vonatkozó biztonsági, illetve egyéb jogszabályi vagy szabályozási előírásokat, vagy – ha az áru az eladó specifikációja szerint szállítandó – amelyek nem befolyásolják lényegesen az áru minőségét és teljesítményét.

3.5. Az eladó által elfogadott rendeléseket a vevő csak az eladó írásbeli jóváhagyásával és azzal a feltétellel vonhatja vissza, hogy teljes mértékben kártalanítja az eladót minden veszteségért, költségért, kárért, díjért és kiadásért, amely az eladót a rendelés visszavonásából kifolyólag éri.

4. AZ ÁRU VÉTELÁRA

4.1. Az áru vételára az eladó árajánlatában meghatározott vételár, illetve ha az eladó nem határozta meg a vételárat (vagy a meghatározott vételár már nem érvényes), akkor az eladó által közzétett, a rendelés elfogadásának időpontjában érvényes árlistában szereplő vételár. Az árajánlat ellenkező értelmű rendelkezése hiányában az árajánlatban meghatározott vételár csak 30 napig, illetve a vételár ezt megelőzően, a vevő által történt elfogadásáig érvényes, amely időpontot követően az eladó a vevő értesítése nélkül módosíthatja a vételárat.

4.2. Az eladó jogosult arra, hogy az áru leszállítása előtt a vevőnek bármikor megküldött értesítés útján arányosan megemelje a vételárat, ha az eladó költsége megnő amiatt, hogy a vevő módosítja az áru szállítási határidejét, mennyiségét vagy specifikációját, illetve késedelem következik be a vevő valamely utasítása vagy amiatt, hogy a vevő nem biztosítja az eladónak a szükséges információkat vagy utasításokat.

4.3. Az áru vételára nem tartalmazza a normál csomagolási és szállítási költségeken felül jelentkező költségeket, hacsak az eladó írásban másként nem rendelkezik.

4.4. A vételár nem tartalmazza az összeszerelési költségeket, az üzemeltetési költségeket, a behozatali és kiviteli vámot, a bélyegilletéket, a vámkezelési költségeket, a felszámítandó általános forgalmi adót és/vagy bármely más törvényes illetéket, amelyeket adott esetben a vevőnek kell megfizetnie.

5. FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1. A vevő és az eladó között esetlegesen létrejött írásbeli megállapodás különleges feltételeinek figyelembe vétele mellett az eladó jogosult az áru vételárát annak leszállításakor vagy azt követően bármikor kiszámlázni a vevőnek, kivéve abban az esetben, amikor az árut a vevő helyben veszi át, illetve amikor a vevő elmulasztja átvenni a leszállított árut, amikor is az eladó bármikor kiszámlázhatja az áru vételárát azután, hogy értesítette a vevőt, hogy az áru átvételre kész, illetve hogy (adott esetben) az árut szállításra átadta.

5.2. A vevő köteles az áru (a vevőt megillető árengedménnyel csökkentett, de más levonással nem terhelt) vételárát az áru leszállításakor kiegyenlíteni, még akkor is, ha az áru nem került ténylegesen leszállításra és az áru tulajdonjoga nem szállt át a vevőre, illetve ha a vevő hibát talált az áruban. A vételár kifizetésének időpontja a szerződés meghatározó eleme. Fizetési bizonylatot csak kérésre állítunk ki. A vételárról egyezkedni tilos.

5.3. Amennyiben a vevő az esedékesség napján nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, az eladó – bármely más jogának vagy jogorvoslati lehetőségének sérelme nélkül – jogosult:

– 5.3.1. a szerződést felmondani, vagy felfüggeszteni a vevő részére történő minden további szállítást;

– 5.3.2. a vevő által teljesített bármely kifizetést betudni abba az áruba (vagy a vevő és az eladó közötti bármely más szerződés alapján szállított áruba), amelybe az eladó azt megfelelőnek tartja (tekintet nélkül arra, hogy a vevő a kifizetést esetleg más módon kívánná felhasználni); és

– 5.3.3. a hátralékos összegre (a bírósági ítélethozatal előtt és után egyaránt) időről időre Euribor kamatláb feletti évi 4 százalékos kamatot számítani fel mindaddig, amíg a fizetést hiánytalanul nem teljesítik (a kamatszámítás szempontjából a töredékhónap teljes hónapnak minősül).

6. SZÁLLÍTÁS

6.1. Az áru szállítását az eladó munkanapokon egy, az eladó és a vevő által egyeztetett szállítási címre teljesíti. A szállítóeszközt az eladó határozza meg. A választott szállítóeszköz akadályoztatása esetén az eladó nem köteles másik szállítóeszközt választani. Az eladó nem vállal felelősséget a szállítóeszköz foglalásának törlésért.

6.2. Az áruszállítás megadott időpontja csak becsült dátum, az eladó nem vállal felelősséget az áruszállítás bármely okból történő késedelméért. A szállítás időpontja nem képezi a szerződés meghatározó elemét. Az eladó az árut a megadott vagy becsült szállítási határidő előtt is leszállíthatja, ha kellő időben értesíti a vevőt.

6.3. Amennyiben az áru leszállítása részletekben történik, minden szállítás külön szerződésnek minősül, ezért ha az eladó az áru egy vagy több részletét nem a jelen feltételeknek megfelelően szállítja le, illetve ha a vevő követelést támaszt az áru egy vagy több részletére vonatkozólag, az nem jogosítja fel a vevőt arra, hogy a szerződés egészét meghiúsultnak tekintse.

6.4. Amennyiben a vevő nem veszi át a leszállított árut, vagy a szállításra megadott időpontban nem ad megfelelő szállítási utasításokat az eladónak (kivéve, ha ez a vevőnek észszerűen fel nem róható okból vagy az eladó hibájából történik), az eladó – bármely más jogának vagy jogorvoslati lehetőségének sérelme nélkül – jogosult:

– 6.4.1. az árut a tényleges szállításig tárolni, és a vevőre terhelni az indokolt tárolási költségeket (pl. a biztosítási díjat); vagy

– 6.4.2. az árut a lehető legjobb áron értékesíteni, és (a tárolási és értékesítési költségek levonása után) átutalni a vevőnek a szerződésben foglalt vételár feletti többletértéket, vagy a vevőre terhelni a szerződésben foglalt vételárat meghaladó költségeit.

7. FELELŐSSÉGVÁLLALÁS ÉS TULAJDONJOG

7.1. Az áru sérülésének és elvesztésének kockázata a vevőre száll:

– 7.1.1. Az eladó telephelyén leszállítandó áru esetén abban az időpontban, amikor az eladó értesíti a vevőt arról, hogy az áru átvehető; vagy – 7.1.2. Az eladó telephelyén kívüli címre szállítandó áru esetén a leszállítás időpontjában, illetve ha a vevő elmulasztja átvenni a kézbesített árut, akkor abban az időpontban, amikor az eladó átadja szállításra az árut.

7.2. Minden most és a jövőben leszállítandó áru az eladó tulajdonában marad mindaddig, amíg a vevő ki nem egyenlíti az eladóval szemben fennálló valamennyi kifizetetlen tartozását és követelését, függetlenül attól, hogy mi képezi az adott tartozás vagy követelés alapját.

7.3. Amíg az áruk tulajdonjoga át nem száll a vevőre, a vevő az árut az eladó vagyonkezelőjeként és letéteményeseként őrzi, és köteles az árut a vevő és harmadik személyek tulajdonától elkülöníteni, és megfelelően tárolni, védeni, biztosítással fedezni és az eladó tulajdonaként megjelölni. Ezen időpontig a vevő jogosult az árut továbbértékesíteni vagy szokásos üzleti tevékenysége során felhasználni, ugyanakkor köteles elszámolni az eladóval az áru értékesítéséből származó vagy egyéb módon – például biztosítás útján – szerzett tárgyi vagy immateriális haszonnal, és köteles minden ilyen hasznot saját és harmadik felek pénzétől vagy tulajdonától elkülönítve tartani, a tárgyi hasznot pedig megfelelően tárolni, óvni és biztosítani.

7.4. Mindaddig, amíg az áru a vevő tulajdonába nem kerül, az eladó bármikor felszólíthatja a vevőt az áru átadására és leszállítására, és ha a vevő e felszólításnak nem tesz haladéktalanul eleget, az eladó jogosult arra, hogy az áru tárolási helyéül szolgáló – a vevő vagy harmadik fél tulajdonában álló – telephelyre belépjen, és az árut visszavegye.

7.5. A vevő nem jogosult az eladó tulajdonában maradó árut elzálogosítani vagy valamely tartozás biztosítékaként bármilyen módon megterhelni, de ha a vevő ezt megteszi, a vevőnek az eladóval szemben fennálló valamennyi tartozása (az eladó bármely más jogának vagy jogorvoslati lehetőségének sérelme nélkül) azonnal esedékessé és fizetendővé válik.

8. JÓTÁLLÁS ÉS FELELŐSSÉG

8.1. Az alábbi feltételeket is figyelembe véve az eladó szavatolja, hogy az áru a leszállítás időpontjában megfelel a specifikációnak, és a leszállítástól számított 12 hónapig mentes lesz minden anyaghibától és gyártási hibától, kivéve, ha az áru gyártója által biztosított jótállás másképpen rendelkezik. Ez utóbbi esetben a gyártói jótállás rendelkezései elsőbbséget élveznek a jelen cikkben ismertetett eladói jótállással szemben.

8.2. Az előző pontban meghatározott jótállást az eladó az alábbi feltételekkel vállalja:

– 8.2.1. Az eladó nem felel az áru olyan hibájáért, amelynek oka a vevő által biztosított tervrajz, minta vagy specifikáció;

– 8.2.2. Az eladó nem felel az olyan hibákért, amelyek oka az, hogy a vevő az árut nem az eladó utasításainak megfelelően, illetve nem kielégítő vagy nedves körülmények között tárolta, nem felel továbbá a szokásos kopás és elhasználódás, szándékos rongálás, gondatlanság, nem megfelelő munkafeltételek, az eladó (akár szóban, akár írásban adott) utasításainak be nem tartása, nem rendeltetésszerű használat, vagy az árunak az eladó jóváhagyása nélkül történt átalakítása vagy javítása miatt bekövetkezett hibákért;

– 8.2.3. Az eladó nem köteles a fenti jótállás (vagy bármely egyéb jótállás, szavatosság- vagy garanciavállalás) alapján helytállni, ha az áru teljes vételárát nem egyenlítették ki határidőre.

8.3. A jelen feltételekben kifejezetten meghatározottakon kívül az eladó a törvény által megengedett legteljesebb mértékben kizár minden jogszabály vagy szokásjog alapján vélelmezhető jótállást, szavatosságot és egyéb feltételt, ÉS KIFEJEZETTEN FELHÍVJA A VEVŐ FIGYELMÉT E 8.3. BEKEZDÉSRE.

8.4. Ellenkező értelmű írásbeli rendelkezés hiányában a vevő köteles az áru minőségi vagy állapotbeli hibáján vagy a specifikációtól való eltérésén alapuló igényeit a leszállítás időpontjától számított 180 napon belül, vagy – ha a hiba az észszerű vizsgálat során nem tűnhetett fel – a vevő ügyfelének történő leszállítás időpontjától számított 30 napon belül (amelyik időpont előbb bekövetkezik) bejelenteni az eladónak, függetlenül attól, hogy megtagadta-e az áru átvételét. Amennyiben a vevő nem tagadta meg az áru átvételét, és a hibát a fenti határidőn túl jelentette be az eladónak, nem jogosult az áru visszautasítására, mivel az eladó nem vállal felelősséget a határidőn túl bejelentett hibákért; ez esetben a vevő köteles a vételárat ugyanúgy megfizetni, mintha az árut a szerződésnek megfelelően szállították volna le. Az eladó felelőssége nem terjed ki a leszállított használt árura, így az erre vonatkozólag benyújtott igények – ellenkező értelmű írásbeli megállapodás hiányában – nem érvényesíthetők.

8.5. A 8.4. bekezdésben foglaltaktól függetlenül a vevő köteles a 7.1.1. vagy 7.1.2. pontban meghatározott kockázatátruházás napját követő 5 munkanapon belül írásban bejelenteni az eladónak a leszállított áru mennyiségével, méretével, súlyával, csomagolásával és/vagy sérülésével kapcsolatos mindennemű reklamációt, ellenkező esetben a vevő jogai nem érvényesíthetők.

8.6. Ha az eladót a jelen feltételek szerint értesítik az árura vonatkozó bármely jogos jótállási igényről, amelynek alapja az áru minőségi vagy állapotbeli hibája, vagy az, hogy az áru nem felel meg a specifikációnak, akkor az eladó jogosult az árut (illetve annak érintett részét) díjmentesen kicserélni, vagy saját belátása szerint visszafizetni a vevőnek az áru vételárát (illetve a vételár arányos részét), azonban az eladó nem tartozik további felelősséggel a vevővel szemben.

8.7. Az eladó által gondatlanságból okozott haláleset vagy személyi sérülés kivételével az eladó semmilyen jognyilatkozat, vélelmezett jótállás, szavatosság vagy egyéb feltétel, szokásjog szerinti kötelesség vagy a szerződésbe foglalt kifejezett feltétel okán sem felel a vevővel szemben az áru értékesítéséből fakadó vagy azzal kapcsolatban felmerülő, illetve az áru vevő általi használatából vagy továbbértékesítéséből eredő következményes károkért és veszteségekért (például elmaradt haszonért), költségekért, kiadásokért és bármilyen jellegű egyéb következményes kártérítési igényért (függetlenül attól, hogy ez az igény az eladó, annak alkalmazottai vagy megbízottai gondatlanságából fakad-e), kivéve, ha arról a jelen feltételek kifejezetten rendelkeznek.

8.8. Az eladó nem felel a vevővel szemben és nem szegi meg a szerződést, ha az áruval kapcsolatos bármely kötelezettségét késve vagy egyáltalán nem teljesíti, amennyiben a késedelem vagy nem teljesítés oka vis maior, zavargás, sztrájk, kizárás, kereskedelmi vita, munkaerő-piaci zavar, baleset, gyár- vagy gépleállás, tűz, áradás, munkaerővel, anyaggal vagy szállítóeszközzel kapcsolatos beszerzési nehézség vagy bármely egyéb, az eladó észszerű ellenőrzésén kívül álló ok.

8.9. A fentiektől függetlenül az eladó semmilyen esetben nem felelős a vevő által elszenvedett bármely közvetett kárért, nem kizárólagosan ideértve a különleges vagy következményes károkat, illetve a jelen feltételek szerinti mulasztásból vagy jogsértésből, vagy a vevőnek leszállított áruból eredeztethető károkat, és az eladó maximális kártérítési felelőssége (függetlenül attól, hogy e felelősség szerződésből, jogsértésből vagy bármilyen más okból fakad, a félreértések elkerülése végett ide tartozik a termékfelelősség is) semmiképpen sem haladja meg az áru vételárát.

9. A VEVŐ FIZETÉSKÉPTELENSÉGE

9.1. Az eladó – minden más jogának vagy jogorvoslati lehetőségének sérelme nélkül, és minden korábbi megállapodástól vagy ellentétes értelmű egyezségtől függetlenül – jogosult a vevővel szembeni mindenfajta jogkövetkezmény nélkül felbontani a szerződést vagy felfüggeszteni a szerződés alapján teljesítendő további szállításokat, illetve ha az árut már leszállították, de nem fizették ki, a vételár azonnal esedékessé és megfizetendővé válik, ha:

– 9.1.1. A vevő önkéntes egyezséget köt hitelezőivel, vagy csődeljárás alá kerül, vagy (magánszemély vagy vállalkozás esetén) csődbe megy, vagy (vállalat esetén) felszámolási eljárás indul ellene (nem egyesülési vagy átalakulási céllal); vagy

– 9.1.2. Egy záloghitelező birtokba veszi a vevő valamely tulajdonát vagy eszközét, illetve felszámolóbiztost rendelnek ki; vagy

– 9.1.3. A vevő megszünteti üzleti tevékenységét, vagy ennek lehetősége fenyeget; vagy

– 9.1.4. Az eladó indokoltan feltételezi, hogy a vevő kapcsán a fent említett események bármelyikének bekövetkezése várható, és erről értesíti a vevőt.

10. BIZTOSÍTÁS

10.1. A vevő saját költségén megfelelő felelősségbiztosítást – általános felelősségbiztosítást, termék-felelősségbiztosítást, munkáltatói felelősségbiztosítást és következményes károkat fedező biztosítást – köt és tart fenn.

11. VEGYES RENDELKEZÉSEK

11.1. A jelen feltételek alapján bármelyik fél által a másik félnek küldendő vagy küldhető értesítéseket írásos formában kell megküldeni a másik fél székhelyére, ügyvezetésének központjába vagy arra a címre, amelyről az adott időpontban az értesítést küldő felet e rendelkezésnek megfelelően értesítették.

11.2. Ha az eladó a szerződés vevő részéről történt bármely megszegésével kapcsolatban nem érvényesíti jogait, az nem értelmezhető úgy, hogy a későbbiek folyamán lemond ugyanezen vagy bármely más rendelkezés megszegésével kapcsolatos jogai érvényesítéséről.

11.3. Ha a jelen feltételek bármelyik rendelkezését bármely illetékes hatóság részben vagy egészben érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak nyilvánítaná, az nem érinti a jelen feltételek többi rendelkezésének, illetve az adott rendelkezés többi részének érvényességét.

11.4. A jelen szerződésre az eladó országának joga az irányadó, és a felek közötti minden jogvita kizárólag az eladó törvényes székhelye szerinti illetékes bíróság hatáskörébe tartozik, kivéve, ha az eladó és a vevő megállapodtak abban, hogy a vitát választott bíróság útján rendezik. Az eladó kifejezetten kizárja az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó egységes törvények (C.I.S.G.) rendelkezéseinek alkalmazását.